Home

Missie

Missie van deSchool voor Gemeenschapsvorming en initiatief is er om initiatiefnemers, organisaties, teams en (woon)gemeenschappen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het eigen initiatief en de samenwerking met anderen als moderne gemeenschap. We doen dat met onze opleidingen, trainingen en lezingen, en ons aanbod voor  begeleiding en advies. Ondersteunend daaraan doen wij onderzoek dat resulteert in publicaties .

Wij willen daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van heilzame verhoudingen tussen mensen, zowel in het klein op persoonlijk niveau als ook  maatschappijbreed. Op deze manier scheppen en cultiveren wij intermenselijke verhoudingen waarin het individu wordt recht gedaan.

Visie
Alle vernieuwing komt voort uit initiatief van de enkeling. Het vraagt initiatief in de breedste zin van het woord om de samenleving vanuit onze eigen moraliteit te vernieuwen; die ontstaat vanuit ieders hoogst persoonlijke omgang van complexe vraagstukken die zich voordoen op ieders levensweg.  Belangrijk voor het werk van de School voor Gemeenschapsvorming en initiatief, is het inzicht en de ervaring dat het individu de gemeenschap kan versterken, en tegelijkertijd de gemeenschap het individu.

Wij verwachten dat daarbij in het algemeen het individu voorop zal lopen ten opzichte van de gemeenschap. Hij of zij zal vanuit de eigen ontwikkeling de gemeenschap nieuwe denkbeelden kunnen aanreiken, nieuwe sociale vormen, nieuwe manieren van werken, etcetera. Hij of zij kan initiatiefnemer worden binnen de gemeenschap.

Tegengestelde tendensen in deze tijd

In de snel veranderende, complexe samenleving van deze tijd zien we twee tegengestelde tendensen. Aan de ene kant individualisering en steeds meer spiritualiteit, aan de andere kant een toenemende economisering en commercialisering en de neiging mensen als collectief te behandelen, zelfs op gebieden waar zij de vrijheid tot individuele ontwikkeling nodig hebben, zoals in onderwijs en gezondheid. Deze tijd vraagt erom dat mensen zelfstandig kunnen oordelen wat het goede is om te doen in het licht van het geheel waarin zij staan/werken. Morele afwegingen bij alles wat je doet zijn belangrijk voor een maatschappij waarin we het individu recht willen doen, het egoïsme willen overstijgen en echte moderne sociale verbanden (gemeenschappen) in alle sectoren mogelijk willen maken.

Initiatiefnemers staan op

We nemen waar dat er in de huidige tijd initiatiefnemers willen opstaan voor sociale vernieuwing. Mensen willen er samen voor kiezen te werken aan nieuwe vormen van samenwerking en gemeenschapsvorming, in hun school, organisatie, vanuit hun initiatief, hun buurt of woonproject.  Of in hun (samengestelde) gezin. Soms belemmeren uiterlijke regels, maar we komen ook veel innerlijke drempels tegen, omdat we onbekend gebied gaan betreden als we initiatief nemen. Daarbij komen we ook spanningsveld tegen dat zich tussen individu en gemeenschap altijd weer opnieuw zal voordoen, juist omdat het individu en de gemeenschap zich ontwikkelen.  Dat betekent dat zij steeds opnieuw moeten onderzoeken hoe hun eigen streven, kunnen en weten zich tot elkaar verhouden en op welke manier zij zich al dan niet (weer) willen verbinden. Egoïsme kan dan steeds weer overwonnen worden, vanuit het besef dat alleen in verbinding met anderen de zo noodzakelijke vernieuwingen in de wereld te verwerkelijken zijn. Zo bezien vraagt moderne gemeenschapsvorming dus om een voortdurende activiteit, en is zij nooit af.

Daarom biedt de School voor gemeenschapsvorming en initiatief de mogelijkheid je eigen levensopgave en initiatief te ontdekken en te versterken. Biedt ze instrumenten aan voor ‘gemeenschapvormend samenwerken’ en inzicht in de moderne verhouding individu en gemeenschap.

‘De School voor gemeenschapsvorming en initiatief

is een werkplaats van de wil’

We staan voor de uitdaging in ons initiatief vanuit eigen waarneming, ervaring en inzicht, in afstemming met anderen, ook het geestelijke in de mens en de wereld steeds weer te betrekken en te ontdekken! Voor ons is de mens een wezen van geestelijke oorsprong en is de zintuiglijk waarneembare wereld volledig verbonden met een geestelijke wereld, die ons vaak onbekend is. We staan in deze tijd voor de uitdaging om deze wereld met aan de wetenschap ontleende precisie te leren kennen vanuit onze eigen waarneming, ervaring en inzicht. Op deze manier kunnen we ontdekken wat er in onszelf en onze samenwerking werkzaam is en wat niet. In de wil van de mens werkt zijn/haar diepste geestelijke wezen, dat zich uitdrukt in een intuïtief gevoel wat goed is om te doen. Dat is de realiteit waar wij mee willen (leren) werken en samen-werken.

Sociaal laboratorium: ‘leren van jezelf via de ander’

Binnen de School voor Gemeenschapsvorming en Initiatief werken we vanuit de sociale onderzoeksweg, dat wil zeggen dat we leren van onszelf, via de ander. Vanuit een gezamenlijk streven en verbinding, zo blijkt steeds weer, maken we het veel beter mogelijk om (geestelijke) samenhangen te gaan waarnemen met elkaar en vanuit ieders ervaringen inzichten op te doen. We hebben hiervoor een schatkamer met beproefde instrumenten!

Over deze site

De school voor gemeenschapsvorming en initiatief werkt aan de ontwikkeling van mens en gemeenschap, in organisaties, woonprojecten, onderwijs en zorg.

Vind ons

Adres
Beckenstraat 1
7233 PC Vierakker
06-44426950
info@svgi.nl
KvK 52838552

Schrijf in op onze nieuwsbrief.


‘We leven in een tijd waarin de individuele mens steeds krachtiger wordt. Er is ruimte en een roep om individu te zijn en tevoorschijn te komen met wat jij als mens wilt en hebt te brengen. De tijd dat wij ons als individu ondergeschikt moesten maken aan de wil van de groep, onze familie of onze sociale kring is voorbij. Tegelijkertijd zijn er nog de oude structuren in alle geleden van de samenleving en is ons bewustzijn over hoe het anders kan nog maar heel gering. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe vormen, die we alleen maar al doende en met elkaar kunnen ontwikkelen.  We hebben het instrumentarium ten dele al gekregen, maar weten lang nog niet altijd hoe het in te zetten en gebruiken.’ Jannneke Sauer 

Op basis van wat wij nu al weten, is het materialisme niet alleen niet meer plausibel, het is niet meer te verdedigen. Barnardo Kastrup, dr filosofie en computertechnologie, Tegenlicht 24 januari 2021, vanaf 42.00